Make your own free website on Tripod.com

,d;W fpof;Fj; jPNkhupd; Rje;jpu ehs;!

ef;fPud;

,je;jU kidapd; ePq;fp
   ,lHkpF rpiwg;gl;lhYk;
gje;jpU ,uz;L khwpg;
   gopkpFe; jpopTw; whYk;
tpje;jU Nfhb ,d;dy;
   tpise;njid mopj;jpl;lhYk;
Rje;jpuNjtp! epd;idj;
   njhOjply; kwf;fp NyNd!

Njtp! epd;ndhsp ngwhj
   NjaNkhH Nja khNkh?
Mtpaq; Fz;Nlh? nrk;ik
   mwpTz;Nlh? Mf;f Kz;Nlh?
fhtpa Ehy;fs; Qhdf;
   fiyfs; Ntjq;f Sz;Nlh?
ghtpa ud;Nwh epd;jd;
   ghydk; gilj;jp yhjhH!

Rje;jpu Njtpapd; mUl;ghHit ,y;yhjtHfs;  ghtpaH vd;fpwhH ghujpahH. nts;isf;fhud; Ml;rpapd; fPo; mbikg;gl;Lf; fue;J tho;e;j mtUf;Fr; Rje;jpuj;jpd; mUikAk; ngUikAk; njupe;jpUe;jJ!

,d;W fpof;Fj; jPNkhH kf;fSf;F xU ey;y ehs;. cyfg; ge;jpd; xU %iyapy; Kftup mw;Wf; fple;j ,e;j kf;fs; ,d;W (jpq;fl;fpoik) njhlf;fk; Rje;jpuf; fhw;wpdpidj; Rthrpf;fj; njhlq;fpAs;shHfs;.

cyfj;jpy; cs;s Rje;jpu ehLfspd;  gl;baypy;  fpof;Fj; jPNkhUk; NrHj;Jf; nfhs;sg; gl;Ls;sJ. ,e;j Ehw;whz;by; Rje;jpuk; ngw;w Kjy; ehL fpof;Fj; jPNkhH vd;w ngUikiaAk; me;j ehL jl;bf; nfhz;Ls;sJ. mjid mq;fPfupj;j Kjy;ehL vd;w ngUikia et rPdh jl;bf; nfhz;Ls;sJ.

fpof;Fj; jPNkhupd; Rje;jpuf; nfhz;lhl;lj;jpy; fye;J nfhs;s mnkupf;fhtpd; Kd;dhs;rdhjpgjp gpy; fpspd;ld; jiyikapy; mnkupf;f  ,uhrje;jpupfs;  fpof;Fj; jPNkhUf;F tUif je;jpUf;fpwhHfs;.

tpiutpy; If;fpa ehLfs; rigapy; cWg;gpduhf cs;s 191 ehLfNshL fpof;Fj;  jPNkhUf; NrHj;Jf; nfhs;sg;gLk;. mg;NghJ If;fpa ehLfspd; cWg;gpdH vz;zpf;if 192Mf caUk;. fpof;Fj; jPNkhupd; Njrpaf; nfhb Vida cyf  ehLfsJ nfhbfNshL If;fpa ehLfs; rigapd; Kd;wypy; gl;nlhsp tPrpg; gwf;Fk;!

1945 Mk; Mz;L If;fpa ehLfs; rig cUthf;fg;gl;l NghJ mjpy; mg;NghJ 51 ehLfs; kl;LNk cWg;gpdHfshfr; NrHj;Jf; nfhs;sg;gl;lhHfs;. Ik;gj;jpnahd;W ,g;NghJ 191 Mf caHe;J 192 Mfg; NghfpwJ.

fle;j 12 Mz;Lfspy; (1990-2002) kl;Lk; fpof;Fj; jPNkhH ePq;fyhf 32 ehLfs; If;fpaehLfs; rigapy; cWg;gpdHfshfr; NrHf;fg; gl;ld.  

fpof;Fj; jPNkhH kf;fs; jq;fs; Rje;jpuj;Jf;fhf MAjk; Ve;jp jq;fs; ,uj;jk;> tpaHit> fz;zPiuf; nfhl;bg; NghuhbdhHfs;.

,Ugj;J VO Mz;L fhykhf ntw;wpfukhf elj;jpa njhlHr;rpahd MAjg; Nghuhl;lj;jpd; tpisr;riyj;jhd; mtHfs; ,d;W mWtil nra;Js;shHfs;.

fpof;Fj; jpNkhH 16Mk; Ehw;whz;by; NghHj;Jf;Nfaupd;  nfhydpj;Jt Ml;rpapd; fPo; te;jJ. mjd; kPjpg; gFjp xy;yhe;jHfspd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; ,Ue;jJ. mg;NghJ mjd; ngaH  fpof;F  ,e;jpa xy;yhe;J (Dutch East Indies) vd;gjhFk;. 1975,y; ,e;jf; nfhydp ehL  ,e;NjhNdrpaf; FbauR vd;w ngaupy; Rje;jpu ehlhf Kfpo;e;jJ. mjpy; tho;e;jtHfspy; 90 tpOf;fhl;bdH K];ypk;fs;. vQ;rpNahH fpwpj;jtHfs;. fpof;Fj; jPNkhH NghHj;Jf;Nfaupd; gpbapy; ,Ue;j fhuzj;jhy; me;j ehl;L kf;fspy; ngUk;ghNyhH fj;Njhypf;f kjj;jtuhtH.

fpof;Fj; jPNkhH
Timormap.gif (20604 bytes)

 

jpNkhH vd;w kNy nrhy;Yf;Ff; fPo;j;jpir my;yJ Fzjpir (vOQhapW jpir) vd;gJ nghUshFk;. fpof;Fj; jpNkhH ehd;F ntt;NtW gpuNjrq;fisf; nfhz;l jPT. mjd; jiyepiyg; gug;G> Nkw;Fj; jpNkhupy; cs;s vy;iyg;gFjp  ( enclave of Ocússi-Ambeno in West Timor) mj;NjhNwh (Atauro) kw;Wk; fpof;fpy; cs;s Fl;b ahNfh (Jaco) vd;w ,uz;L jPTfs;.

jPNkhH fpwPd;tpr;Rf;F fpof;Nf epiuNfhL (Longitude) 123 ghif 25˘ kw;Wk; 127ghif 19˘ ,ilapYk; njd; rkNfhL 8ghif  17˘ kw;Wk; 10  ghif 22˘ ,ilapYk; cs;sJ. ,jd; nkhj;jg;gug;G 32 350 rJu fpkP MFk;. ePsk; 470 fpkP. mfyk; 110 fpkP. fpof;Fj;  jpNkhupd; gug;gsT 19 000 rJu fpkP. ePsk; 265 fpkP. mfyk; 92 fpkP. ,jd; Nkw;Fg; gf;fj;jpy; ,e;J ngUq;fly;. fpof;fpy; njd;rPdf; fly; ( gRtpf; ngUq;fly;) cs;sJ.

fpof;Fj; jPNkhupd; kf;fs; njhif RkhH vl;L ,yl;rk; ( 800> 000). bypjhd; (Dili) ,jd; jiyefuk;. jpNkhupd; njd;KidiaAk; ahth (rhtfk;) ehl;ilAk; 1000 fpkP Jhuf;fly; gpupf;fpwJ.  mT];jpNuypahtpy; ,Ue;J  tlNkw;fpy; 500 fpkP Jhuj;jpy; jpNkhH cs;sJ.

1975Mk; Mz;L  bnrk;gH khjk;  NghHj;Jf;fy; fpof;Fj; jPNkhiutpl;L ntspNawpaJ.clNd  ,e;NjhNdrpah  fpof;Fj;  jPNkhH kPJ gilnaLj;J mjid Mf;fpukpj;Jf; nfhz;lJ. fpof;Fj; jPNkhH ,e;NjhNdrpahtpd; 27 khepykhfg; gpufldg;gLj;jg; gl;lJ.  mg;gb mjid  ,e;NjhNdrpah  Mf;fpukpj;Jf;  nfhz;l NghJ Nkw;Fyf ehLfs; fz;%b nksdk; rhjpj;jd.  

Fwpg;ghf ,e;NjhNdrpah fpof;Fj; jPNkhH kPJ  gilnaLj;jNghJ md;iwa mnkupf;f rdhjpgjp NfhLk; (Ford) kw;Wk; md;iwa ,uhrhq;fr;  nrayhsH  n`d;wp fprpq;fUk;  mjw;Fg; gr;irf; nfhb fhl;bdhHfs;. gf;fj;J ehlhd mT];jpNuypah me;j Mf;fpukpg;ig Mjupg;gJ Nghy; ele;J nfhz;lJ. ,jw;F %d;W fhuzq;fs; ,Ue;jd.  

(1) fpof;F Mrpahtpy; md;iwa Nrhtpaj; fk;A+dpr vjpHg;Gf;F ,e;Njhdprpahtpd; xj;Jiog;Gj; Njitg; gl;lJ.

 

(2) ,e;NjhNdrpahTldhd tzpf eyd;fis ,of;f ,e;j ehLfs; jahuhf ,y;iy.

 

(3) fpof;Fj; jPNkhupd; vz;nza; tsj;ij  ,e;Njhdprpah Ruz;Lk;NghJ mjpy; jdf;Fk; gq;F     ,Uf;Fk; vd;W mT];jpNuypah fzf;Fg; Nghl;lJ. 

,e;NjhNdrpah ehl;bd; Mf;fpukpg;ig fpof;Fj; jpNkhH kf;fspd; 27 Mz;L fhykhf vjpHj;Jg; NghuhbdhHfs;. me;j tPuk; nrwpe;j tpLjiyg; Nghuhl;lj;ij ,e;Njhdprpah jdJ ,uhZtj;ijg; gad;gLj;jp mlf;fpaJ. ,e;jg; Nghuhl;lj;jpy; ,uz;L ,yl;rk; fpof;Fj; jpNkhupaH NghupdhYk;> gl;bdpahYk;> NehapdhYk; ,we;jhHfs;.   

jPNkhH kf;fspd; Xa;nthopjy; ,y;yhj Nghuhl;lk; midj;Jyfj;jpd;  ftdj;ij <Hf;fj; njhlq;fpaJ. mjw;F Kf;fpa fhuzk; NghHj;Jf;Nfa ehlhFk;. NghHj;Jf;fy; fpof;Fj; jPNkhiuf; iftpl;L ntspNawpdhYk; jdJ Kd;dhs; Fbkf;fis ,Nyrpy; iffOtp  tpl Kbatpy;iy. mjw;F kjk; xU Kf;fpa fhuzkhFk;.

Timorareamap.gif (17064 bytes)

1999Mk; Mz;L ngg;utup khjj;jpy; rdhjpgjp Rfl;Njhit ( President Suharto) mLj;J rdhjpgjp gjtpf;F te;j gp.N[. `hg;gP (President B.J. Habbie) fpof;Fj; jPNkhupy; Rje;jpuj;Jf;fhd xU Neub thf;nfLg;G elj;j Kd;te;jhH. ,e;j mwptpg;G Rje;jpuj;Jf;Fg; Nghuhb te;j nfupy;yhf; FOf;fSf;Fk; ,e;NjhNdrpahit Mjupj;J te;j MAjf; FOf;fSf;Fk; (ngUk;ghYk; fpof;Fj; jpNkhupy; FbNaw;wg;gl;l ,e;NjhNdrpa K];ypk; FbNaw;wf;fhuHfs;)  ,ilapy; ,lk;ngw;W te;j Nkhjiy mjpfg;gLj;jpaJ.

,uz;LKiw js;spg;Nghl;l Iehtpd; Nkw;ghHitapy; elf;f ,Ue;j Neub thf;nfLg;G filrpahf 1999Mf];l; 30Mk; ehs;  ,lk;ngw;wJ.  jpNkhH kf;fspy;  78.5 tpOf;fhL Rje;jpuj;Jf;F Mjuthf thf;fspj;jhHfs;.

Mdhy; me;jj; jPHg;ig kjpf;f kWj;j MAjf; FOf;fs; xU ,dg; gLnfhiyiaf; fl;ltpo;j;J tpl;lJ. nfhiy> nfhs;is> Ml;flj;jy;  rHtrhjhuzkhf  ,lk;ngw;wJ. kf;fs; njhifapy; %d;wpy; xU gq;F kf;fs;  gf;fj;J ehlhd Nkw;F jPNkhUf;F ,lk; ngaHe;jhHfs;. kPjpg; NgH fhLfspYk; kiyfspYk; Xb xspe;jhHfs;. ehl;bd; fl;Lkhdj;jpy; 75 tpOf;fhL mope;njhope;jJ. MAjf; FOf;fs; Ieh mjpfhupfs;> mT];jpNuypa JhJtH cl;gl mT];jpNuypa ,uhrje;jpupfs; kPJk; jhf;Fjy; Nkw;nfhz;L mtHfis ehl;iltpl;Lj; Juj;jpd.

If;fpa ehLfs; rig nra;tjwpahJ tpopj;jJ. jpNkhH kf;fisf;  fhg;ghw;w Ntz;ba Ieh mtHfis me;juj;jpy;  njhq;f tpl;lJ.  Ieh rigapd; tuyhw;wpy; ,J xU fiw gbe;j mj;jpahak;.

1999 nrg;njk;gH 14 rdhjpgjp `hg;gP fpof;Fj;  jPNkhUf;F  Ieh  jiyikapy;hd mikjpg;gil xd;iw mDg;Gtij mDkjpf;f Kd;te;jhH. mjw;fhf rdhjpgjp `gpgP ve;j epge;jidiaAk; tpjpf;ftpy;iy. mnkupf;fh> mT];jpNuypah> NghHj;Jf;fy;> epA+ rPye;J> fdlh cl;gl 24 ehLfs; me;j mikjpg; gilapy; ,lk;ngw;wd. mikjpg;gil te;jNghJ mjw;F ve;jtpj vjpHg;Gk; ,Uf;ftpy;iy. mikjpg;gil MAjf; FOf;fisj; Nkw;Fj; jpNkhH gf;fk; Juj;jp mbj;jjJ. mjd;  %yk;  24 Mz;Lfhy me;epa Mf;fpukpg;G 1999 nrgn;jk;gH 25,y; KbTf;F te;jJ.

,e;j khjj; njhlf;fj;jpy; rdhjpgjp gjtpf;F ele;j NjHjypy; redh F];khX (Zanana Gusmao)  vd;w Kd;dhs; nfupy;yhj; jiytH 82 tpOf;fhL thf;Ffs; ngw;W rdhjpgjpahfj; njupT nra;ag;gl;Ls;shH. Mdhy; fpof;Fj; jPNkhH ehl;bd; murpay; ahg;gpd;gb rdhjpgjpg; gjtp xU myq;fhug; gjtpjhd;. cz;ikahd murpay; mjpfhuk; nrd;w Mz;L Mf];l; 30y; ehlhSkd;wj; NjHjypy; ntw;wpngw;w gpujkH  khwp my;fhl;jpup (Mari Alkatiri) ifapy; ,Uf;fpwJ. ,e;jj; NjHjypy; 88  cWg;gpdHfs; ehlhSkd;wj;Jf;Fj; njupT nra;ag;gl;lhHfs;.

Aj;jj;jpdhy; mopTz;l fpof;Fj; jpNkhiuf; kPz;Lk; fl;bnaOg;GtJ vd;gJ ,Nyrhd fhupak; my;y. me;j ehl;by; epiynfhz;Ls;s mikjpg;gil> fhty;Jiw> epHthfj;Jiw Nghd;wtw;wpd; nryTf;fhf ghJfhg;G rigaplk; mT];jpNuypah epjpAjtp Nfl;Ls;sJ.

gwitfSf;Ff; $L> tpyq;FfSf;Ff; fhL ,Ug;gJNghy kdpjHfshfg; gpwe;jtHfSf;Fk; nrhe;j ehL Njit. Mwpy;yh ehL> Gytd; ,y;yhj murit kl;Lk;  gho; my;y.  ehby;yh kf;fSk; gho;jhd;!

fhy;Ehw;whz;Lg; Nghuhl;lj;jpd; mWtilahd Rje;jpuf; fhw;iwr; Rthrpf;Fk; fpof;Fj; jpNkhH kf;fspd; mHg;gzpg;G> mQ;rhik>  Mz;ik> jpz;ik> JzpT> typik> ek;gpf;if> tplh Kaw;rp> Rje;jpu jhfk; jkpoPo kf;fSf;F ey;y vLj;Jf; fhl;lhf tpsq;Ffpd;wd.

ehDhW Mz;Lfs; KfKk; KftupAk; ,y;yhJ tho;e;j jkpoHfSf;F gpuhgfud; vd;w xU khtPud;> xg;ghUk; kpf;fhUk; ,y;yhj jhidj; jiytd;> Xuhapuk; Mz;Lfs; Xa;e;J fple;j gpd;dH thuhJ te;Jjpj;j fupfhy; Nrhod; KfKk; KftupAk; ngw;Wf; nfhLj;Js;shd;! ,UgJ Mz;L fhy ,iltplhj MAjg; Nghuhl;lk; fhuzkhf  fpof;F thdj;jpy; jkpoPo tpLjiyf;fhd tpbay; xspf;fPwhfj; njupfpwJ! (Nk 20>2002 jkpo;r;Nrhiy thndhypapy; xypgug;gg;gl;lJ)