Make your own free website on Tripod.com

,e;jpahtpy; kPz;Lk; gz;lhuk; guNjrpfspd; fhtp Ml;rpah?

ef;fPud;

,e;jpahtpd; 14tJ  kf;fsitf;fhd ( Nyhf; rig) ehd;fhtJ  fl;lj; NjHjy; Nk 5 ,y; ele;J Kbe;Js;sJ.
Kjy; %d;W fl;lj; NjHjy; KiwNa Vg;gpuy;  20> 22> 26 ,y; Kbtile;jJ. ,Wjpf; fl;lj; NjHjy; Nk 10 ,y; eilngw cs;sJ. Gjpa ehlhSkd;wk; Nk 22 $l ,Uf;fpwJ.

,e;jpah nkhj;jk; 28 khepyq;fSk; 7 A+dpad; gpuNjrq;fs; nfhz;l ngupa ehL. kf;fs; njhif 102 Nfhb. thf;fhsH vz;zpf;if 65 Nfhb. ,e;jpahtpd; thf;fhsH njhif mnkupf;fh kw;Wk; INuhg;gh fz;lq;fspd; kf;fs; njhiff;F rkkhFk;.

,Jtiu nkhj;jk; 361 kf;fsit njhFjpfSf;Fk; kw;Wk; Me;jpuh> fHehlfk;> xuprh Mfpa khepy rl;lrigj; njhFjpfSf;Fk; NjHjy; ele;Js;sJ.

filrpf; fl;lkhf jkpo; ehL GJit cl;gl 16 khepyq;fspy; cs;s 182 kf;fsit njhFjp kw;Wk; rpf;fpk; khepyj;jpd; 32 rl;lrig njhFjpfSf;F jpq;fs; fpoik (10Mk; jpfjp) NjHjy; elf;fpwJ.

Nyhf; rigf;fhd nkhj;jj; njhFjpfspd; vz;zpf;if 543. fle;j ngg;utup 6Mk; ehs; kf;fsit fiyf;fg;gl;lJ. mNj khjk; 19 Mk; ehs; mjpfhuG+Ht NjHjy; mwptpg;G ntspte;jJ. md;wpypUe;J fle;j %d;W khjq;fshf ehL jOt mdy; njwpf;f ele;J te;j NjHjy; gug;Giuj; jpUtpoh xUthW KbTf;F te;Js;sJ.

 njhlf;fj;jpy; nra;jp Clfq;fs; elj;jpa fUj;Jf; fzpg;Gf;fs;  ghujpa [djh fl;rpapd; jiyikapYs;s Njrpa rdehaf Kd;dzp NjHjypy; mWjpg; ngUk;ghd;ik ,lq;fspy; ntw;wp ngw;W Ml;rp mikf;Fk; vdj; njuptpj;jd.

Mdhy; %d;whtJ ehd;fhtJ fl;l thf;Fg; gjpTfs; ele;J Kbe;j gpd;dH ntspte;j fUj;Jf; fzpg;Gfs; (Exit Poll )  ve;jf; fl;rpf;Fk; mWjpg; ngUk;ghd;ik fpilf;fhJ vd;Wk; ngUk;ghYk; njhq;F ehlhSkd;wk; cUthfyhk; vdj; njuptpf;fpd;wd.

,e;jj; NjHjypy; gpujkH th[;gha;jhd; fjhehafd;. tpy;yp Nrhdpah fhe;jp. th[;gha; murpaypy; goKk; jpd;W nfhl;ilAk; Nghl;ltH. vOgj;njhd;gJ taJ epuk;gpa th[;gha;f;F Ik;gJ Mz;L murpay; mDgtk; ,Uf;fpwJ. fle;j 5 Mz;Lfhykhf Ml;rpj; Njiu jpwikNahL Xl;b kf;fsJ ghuhl;ilg; ngw;Ws;shH. mLj;j gpukuhf ahiuj; njupT nra;a tpUk;GfpwPHfs; vd;w Nfs;tpf;F 60 tpOf;fhL kf;fs; th[;gha; vd;W gjpy; nrhy;ypapUf;fpwhHfs;.  ,J ghujpa [djh fl;rpf;F kf;fs; njuptpf;Fk; Mjuit tpl kpf mjpfkhdJ.  

,e;jpa fhq;fpu]; fl;rpapd; jiytp Nrhdpah fhe;jpiag; nghWj;jstpy; murpaypy; mtH xU Foe;ij. ehlhSkd;wj;jpy; ngUk;ghYk; vOjpitj;Jg; NgRfpwhH. Mq;fpyk; rup ,e;jp rup ,uz;Lk; Nrhdpah fhe;jpNahL Kuz;L gpbf;fpwJ.

Mdhy; mtUf;F ,Uf;Fk; xNu gyk; ,e;jpahit Mz;l NeU FLk;gj;ijr; NrHe;jtH vd;w kfpikjhd;. NjHjy; Nkilfspy; jhd; ,e;jpahit Mz;l NeU FLk;gjpy; xUtH>  ,e;jpuh fhe;jpapd; kUkfs; uh[pt; fhe;jpapd; kidtp vd;gij nrhy;yp tUfpwhH.  

,e;jj; NjHjiyg; nghWj;jstpy; ,e;jpahtpd; ghHit jkpo; ehl;bd; kPNj ,Uf;fpwJ.  

nfhQ;rf; fhykhf jpy;ypapy; ahH Ml;rpf;F tuNtz;Lk; my;yJ ahH tuf; $lhJ vd;gij jkpo;ehLjhd; ngUk;ghYk; jPHkhdpj;J tUfpwJ. 

jkpo;ehl;by; 39 njhFjpfSf;F NjHjy; eilngw ,Uf;fpwJ. tof;fk; Nghy; jp.K.f. jiyikapy; xU $l;lzpAk; m.jp.K.f. jiyikapy; kw;nwhU $l;lzpAk; vy;yhj; njhFjpfspYk; Nkhjpf; nfhs;fpd;wd.  

,ilapy; Gjpa jkpofk;> tpLjiyg; Gypfs; xU rpwpa $l;lzpia mikj;Js;sd.  

murpaypy; epue;ju vjpupfSk; ,y;iy epue;ju ez;gHfSk; ,y;iy vd;gjw;F jp.K.f. jiyikapy; cs;s rdehaf Kw;Nghf;Ff; $l;lzpAk; m.jp.K.f. jiyikapy; m.jp.K.f -ghujpa [djh Njrpaf; rdehaf; $l;lzpAk; rhd;W gfUfpd;wd.  

gz;lhuq;fs; guNjrpfspd; fl;rp ghujpa [djh vd tir ghba fiyQH fUzhepjp mNj fl;rpNahL gpd;dH if NfhHj;Jf; nfhz;lhH! kj;jpa murpy; kUkfd; khwDf;F mikr;rH gjtpAk; ngw;Wf; nfhz;lhH.  

'k.jp.K.f.Tk; m.jp.K.f.Tk; xU nfhbapy; G+j;j ,U kyHfs;' vdf; $wpa itNfh ,d;W n[ayypjhtpd; Kjy;ju murpay; vjpupahf khwptpl;lhH! ,UtUk; ,d;W fPupAk; ghk;Gk; Nghy; rz;il NghLfpwhHfs;.   

'ghujpa [djh fl;rpia Mjupj;jJ ehd; murpaypy; tpl;l khngUk; jtW' vd;W nrhd;d n[ayypjh ,d;W mNj fl;rpNahL $l;lzp itj;Js;shH! 

jp.K.f. jiyikapyhd $l;lzp 'nkfh' $l;lzp vd;W Clfq;fs; tHzpj;Js;sd. jp.K.f. $l;lzpapy; ,e;jpa fhq;fpu];> k.jp.K.f. gh.k.f. fk;A+dp];l; (,e;jpah) fk;A+dp];l; (vk;vy;) ,lk; ngw;Ws;sd.

thq;F tq;fpiag; nghWj;jstpy; ,e;jf; $l;lzp gykhd $l;lzp vd;gjpy; ve;j IaKk; ,y;iy. 

nghJthf jp.K.f.Tk; fhq;fpuRk; ifNfhHj;jhNy kf;fsitj; NjHjypy; ngUk;ghd;ik ,lq;fis ifg;gw;wptpLk;. mj;NjhL k.jp.K.f. gh.k.f. kw;Wk; ,uz;L fk;A+dp]l; fl;rpfSk; NrHe;J nfhz;ljhy; rdehaf Kw;Nghf;Ff; $l;lzpf;F ntw;wp tha;g;G xspkakhf ,Uf;fpwJ.  

nrd;w 2001Mk; Mz;L ele;j rl;lrigf;fhd NjHjypy; fiyQH fUzhepjp tpl;l gpioia ,e;jj; NjHjypy; jtpHj;jpUf;fpwhH. 

rl;lrigj; NjHjypy; jpl;lkpl;L k.jp.K.fofj;ij fol;b tpl;bUe;jhH. mJ NghyNt gh.k.fl;rpiaAk; jd; gf;fk; ,Oj;J itf;fhJ m.jp.K.f. gf;fk; typaj; js;sp tpl;bUe;jhH. 

kWGwk; m.jp.K.f. jiytp n[ayypjh xU kfh $l;lzpia cUthf;fp ,Ue;jhH. mjpy; fhq;fpu];> gh.k.f. ,uz;L fk;A+dp];l; fl;rpfs; ,lk; ngw;wpUe;jd. nkhj;jk; 140 njhFjpfspy; Nghl;bapl;l m.jp.K.f. 134 njhFjpfspy; ntw;wpthif #b jdpj;J Ml;rp mikj;Jf; nfhz;lJ.  

rl;lrigj; NjHjy; KbT ntspahd NghJ fiyQH fUzhepjpf;F rupahd %f;FilT Vw;gl;lJ.   

,e;jj; NjHjypy; rdehaf Kw;Nghf;Ff; $l;lzpapd; el;rj;jpug; Ngr;rhsHfs; vd jp.K.f. jiytH fiyQH fUzhepjp> jp.K.f. Jizg; nghJr; nrayhsH K.f. ];lhypd;> k.jp.K.f. nghJr; nrayhsH itNfh kw;Wk; gh.k.f. jiytH uhkjhirf; Fwpg;gplyhk;. 

,tHfspy; itNfh Ngrpa $l;lq;fspy;jhd; kf;fs; jpushff; $bdhHfs;. nkhj;jk; 54 ehl;fspy; GJit cl;gl jkpo;ehl;bd; 40 njhFjpfspYk; itNfh Xa;nthopr;ry; ,y;yhJ #whtspg; gug;Giu nra;jhH. nghlh rl;lj;jpd; fPo; jd;idf; ifJ nra;J rpiwapy; js;spa n[ayypjhit fLikahfj; jhf;fpg; NgrpdhH.  

cz;ikapy; n[ayypjh k.jp.K.f. nghJr; nrayhsH itNfhit 19 khjq;fs; rpiwapy; js;sp> 49>000 fp.k.P Jhuk; xt;nthU ePjpkd;wq;fshf ,uT gfy; vd miyf;fopj;J murpay; gop jPHj;Jf; nfhz;ljd; %yk; mtiug; ngupa jiytuhf;fptpl;lhH vd;Nw nrhy;y Ntz;Lk;.   

m.jp.K.f. -ghujpa [djh $l;lzpiag; nghWj;jstpy; n[ayypjh kl;LNk el;rj;jpug; Ngr;rhsH. Mdhy; vOjp itj;J thrpf;Fk; mtuJ Ngr;R nghJthf kf;fs; kj;jpapy; vLgLtjpy;iy.  

Nrhdpah me;epaH> jdJ fztDf;Fj; JNuhfk; nra;jtH vd;gNj n[aypjhtpd;   NjHjy; gug;Giuahf ,Ue;jJ. jdJ murpd; rhjidfisr; nrhy;yp thf;Ff; Nfl;Fk; ijupak; mtuplk; ,y;yhky; ,Ue;jJ.  

Jizg; gpujkH vy;.Nf.mj;thdp> gpujkH th[;gha; ,UtUk; jkpo;ehl;by; gug;Giu nra;jhHfs;. th[;ghAk; n[ayypjhTk; fle;j 5Mk; jpfjp nrd;idapy; xNu Nkilapy; Njhd;wpdhHfs;. 

mNj Nghy; fhq;fpu]; jiytp NrhdpahTk; jp.K.f. jiytH fUzhepjpAk; mNj nrd;id jPTj; jplypy; New;W Kd;jpdk; xNu Nkilapy; Njhd;wpdhHfs;.

tof;fk; Nghy; ',e;jpuhtpd; kUkfNs tUf! ,e;jpahtpd; jpUkfNs nty;f!' vdf; ftpij ghb fiyQH fUzhepjp Nrhdpah fhe;jpia tuNtw;whH.  

xt;nthU fl;rpf;Fk; mjw;nfd jdpj;jdp thf;F tq;fp ,Uf;fpwJ.  ey;yJ ele;jhYk; nfl;lJ ele;jhYk; nta;apy; vd;whYk; kio vd;whYk; fl;rp MjuthsHfs; jq;fsJ fl;rpf;Nf thf;fspf;fpwhHfs;. vk;[pMH fhyj;jpy; ,ul;il ,iyf;F thf;Fg; Nghl;l kf;fs; ,d;Wk; mNj ,ul;il ,iyf;Fj;jhd; thf;Fg; NghLfpwhHfs;. ,e;j thf;F tq;fpfNs NjHjy; Kbitj; jPHkhdpf;fpd;wd. fl;rpj; jiytHfsJ trPfuk;> rhjid> gug;Giu vy;yhk; ,uz;lhk; gl;rk;jhd;. 

vdNt $l;lzpf; fzf;fpd; mbg;gilapy; ( electoral arithmatic) rdehaf Kw;Nghf;Ff; $l;lzp jkpo;ehl;by; ntw;wpthif #Ltij ahuhYk; jLj;Jtpl KbahJ.

jkpo; ehl;by; NjHjy;fs;  $l;lzp mbg;gilapy; eilngWtjhy; ,d;d fl;rpf;F ,t;tsT tpOf;fhL MjuT ,Uf;fpwJ vd;W nrhy;y Kbahky; ,Uf;fpwJ. ,Ue;Jk; xU fUj;Jf; fzpg;gpd;gb jp.K.f. m.jp.K.f. ,uz;L fl;rpfSf;Fk; jyh 34 tpOf;fhL MjuT ,Ug;gjhff; fzpf;fg;gl;Ls;sJ. ,.fhq;fpu]; fl;rp 7 tpOf;fhL. k.jp.K.f. gh.k.f. jyh 5 tpOf;fhL> ,uz;L fk;A+dp];l; fl;rpfs; 2 tpOf;fhL nkhj;jk; 52 tpOf;fhL thf;fhsHfsJ MjuT rdehaf Kw;Nghf;Ff; $l;lzpf;F ,Uf;fpwJ.

 

kWGwk;  ghujpa [djhf; fl;rpf;F 3 tpOf;fhL MjuT kl;LNk cz;L. vdNt m.jp.K.f. ghujpa [djh $l;lzpf;F nkhj;jk; 37 tpOf;fhL MjuT ,Ug;gjhff; fzpf;fg;gLfpwJ.

 

,jd; mbg;gilapy; m.jp.K.f. - gh.[. $l;lzpiatpl rdehaf Kw;Nghf;Ff; $l;lzpf;F 15 tpOf;fhL mjpf thf;Fg; gyk; ,Uf;fpwJ.

 

vdNt rdehaf Kw;Nghf;F $l;lzpf;F Fiwe;jJ 35 njhFjpfspy; nty;y tha;g;G cz;L. m.jp.K.f.- gh.[. $l;lzpf;F Mff; $baJ Ie;J njhFjpfspy; nty;Yk; tha;g;G kl;LNk cz;L.

 

nrd;id Nyhayh fy;Yhup jfty; Jiw elj;jpa xU fUj;Jf; fzpg;gpy; rdehaf Kw;Nghf;F $l;lzpf;F 62.1 tpOf;fhL MjuTk; m.jp.K.f. - gh.[.fl;rpf; $l;lzpf;F 31.7 tpOf;fhL MjuT kl;LNk cz;nldj; njupa te;Js;sJ. ,e;jf; fzpg;Gr; rupnad;why; rdehaf Kw;Nghf;Ff; $l;lzp  40 Mrdq;fisAk; ifg;gw;Wk; tha;g;G ,Uf;fpwJ!

 

Kjy;tH n[ayypjh jdJ %d;whz;L fhy fhl;lhr;rpapy; vy;yhj; jug;G kf;fsJ MjuitAk; ,oe;Js;shH. mtH jdJ Kd;ida Njhy;tpfspy; ,Ue;J ve;jg; ghlj;ijAk; gbj;jjhfj; njupatpy;iy.

 

mur CopaHfs;> tptrhapfs;> nerthsHfs;> MrpupaHfs;> khztHfs;> Ng&e;J njhopyhsHfs; vdg; gy jug;gpduJ ntWg;igAk; Nfhgj;ijAk; n[ayypjh jhuhskhf rk;ghjpj;Js;shH.

 

mJ kl;Lk; my;yhJ ,e;jpahtpd; kpf Nkhrkhd Kjy;tH vd;w gl;lj;ijAk; n[ayypjhNt ngw;Ws;shH.

NjHjy; KbTfs; Nk 13,y; ,Ue;J ntsptuj; njhlq;Fk;. fUj;Jf; fzpg;Gf;fs; rupnad;why; kj;jpapy; ghujpa [djh jiyikapy; Md $l;lzp Ml;rp Vw;glNt tha;g;G $Ljyhf ,Uf;fpwJ. ,Ue;Jk; thf;fhsg; ngUkf;fs; vd;d KbT nra;jpUf;fpwhHfs; vd;gij NjHjy; KbTfs; te;j gpd;dNu njl;lj; njspthfj; njupAk;. mJ tiu nghWj;jpUg;Nghk;. (<oKuR- 08-05-2004)